Sök i finnvera.fi
SMF-företag

Har du för avsikt att grunda eller köpa ett företag, investera eller satsa utomlands?

Läs mer Tillbaka
Storföretag

Allt om exportgarantier och -krediter samt om våra övriga lösningar som främjar internationalisering

Läs mer Tillbaka

Ägarbyte

Har du planer på att sälja eller köpa ett företag? Ett ägarbyte väcker frågor både hos säljaren och köparen. Vad är ditt företag värt? Vad borde du som köpare beakta när det gäller ett företagsköp och var får du den finansiering du behöver? Vi har sammanställt information om detta på ett ställe.

Se mer

Framåt tillsammans

Vi erbjuder finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och internationaliseras samt som skydd mot exportrisker.

Välkommen med.
Titta på videon Läs mer om Finnvera
Begynnelseborgen för nystartade företag

Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Banken ansöker för företagets räkning elektroniskt om begynnelseborgen från Finnvera och Finnvera fattar sitt borgensbeslut utgående från denna ansökan.

Läs mer
Att ansöka om finansiering för tillväxt

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder eller med Katso-koden.

Läs mer
Pressmeddelanden
16.12.2016
Finnvera säljer största delen av sin andel i Seed Fund Vera Ab

Finnvera Abp säljer cirka 80 procent av sin andel i Seed Fund Vera Ab. Affären är förknippad med Finnveras beslut att stegvis upphöra med kapitalinvesteringsverksamhet.Andelen säljs till finländska Innovestor Kasvurahasto I Ky. Efter affären äger Finnvera fortfarande cirka 20 procent av Seed Fund Vera Ab. Fonden väckte intresse både i Finland och utomlands. Innovestors offert motsvarade säljarens mål bäst.Med arrangemanget säkerställs att fondens investeringsverksamhet kan fortsätta. Målföretagen får också bättre möjligheter till fortsatt finansiering i och med att kapitalinvesteringsmarknaden kompletteras med ett nytt privat kapitalinvesteringsbolag.En faktor i anslutning till affären är arbets- och näringsministeriets riktlinjer enligt vilka ansvaret för utvecklingen av kapitalinvesteringsverksamheten i ett tidigt skede, som tidigare vilat på Finnvera, har överförts till Tekes Venture Capital Ab.Seed Fund Vera har satt fart på den privata placeringen- Med tanke på slagkraften har Finnveras placeringsverksamhet i tidigt skede varit av stor betydelse. Via fondens verksamhet har totalt 350 miljoner euro privat kapital investerats i målföretagen. Affärsänglarnas andel av detta uppgår till cirka 90 miljoner euro. Beloppen är betydande även vid internationell jämförelse, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.Till följd av Seed Fund Vera Ab-affären kommer fonden att få mycket privat kapital och kompetens, vilket gör att målföretagen kan utvecklas stabilt i fortsättningen. De nuvarande placeringsobjekten får fler nätverk och nya möjligheter att växa.Teollisuussijoitus och Tekes ansvarar i fortsättningen för statens kapitalinvesteringI fortsättningen ansvarar i huvudsak Suomen Teollisuussijoitus och Tekes för statens kapitalinvesteringsverksamhet. Tekes administrerar Tekes Venture Capital Ab som främst investerar i företag i ett tidigt skede via fondplaceringar.Seed Fund Vera Ab inledde sin verksamhet 2005.Ytterligare informationverkställande direktör Pauli Heikkilä, Finnvera Abp, 029 460 2400

Pressmeddelanden
13.09.2016
Företagen har dåliga uppfattningar om tillgången på finansiering – finansiering är tillgänglig för lönsamma projekt

Antalet tillväxtorienterade SMF-företag har ökat sedan i våras och antalet kraftigt tillväxtorienterade företag är redan på samma nivå som före finanskrisen. Företagen tragglar dock med att ansöka om finansiering.Den positiva utvecklingstrenden som kunde skönjas redan i våras håller i sig. SMF-företagens konjunkturförväntningar för den närmaste framtiden är betydligt positivare än tidigare. Trenden återspeglas också i företagens tillväxtvilja, då redan 11 procent av företagen meddelar sig vara kraftigt tillväxtorienterade och 39 procent eftersträvar tillväxt i den mån det är möjligt.Internationalisering betraktas som en viktig väg till tillväxt. Antalet kraftigt tillväxtorienterade SMF-företag är redan lika stort som före finanskrisen.Det har inte skett några förändringar i tillgången på främmande kapital och något fler SMF-företag än tidigare planerar att ansöka om finansiering under nästa år. Å andra sidan uppgav var tionde respondent att de under de senaste 12 månaderna skulle ha behövt finansiering men inte ansökt. Ivern att ansöka om internationaliseringsfinansiering har inte heller ökat i proportion till den ökade tillväxtviljan.– Cirka 80 procent av dem som ansökt om finansiering berättar att finansieringsvillkoren eller tillgången på finansiering har haft en negativ inverkan på genomförandet av projekt. Då till och med vart tionde företag låter bli att ansöka om finansiering eftersom de förmodar att tillgången är dålig, måste vi ännu tydligare informera SMF-företagen om att finansiering beviljas för lönsamma projekt, säger Finnveras affärsområdesdirektör Katja Keitaanniemi.Ett positivt tecken på en fungerande finansmarknad är dock att 46 procent av de företag som trots behovet inte ansökt om finansiering uppger att deras projekt ändå har kunnat genomföras enligt planerna.Export- och investeringsförväntningarna har blivit störreBland dem som besvarat SMF-företagsbarometern är förväntningarna beträffande export också positiva och exporten förväntas öka kraftigt i alla branscher. Nu söks finansiering något mer än tidigare för investeringar och antalet företag som ansöker om driftskapital har minskat.Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet sammanställer tillsammans SMF-företagsbarometern två gånger per år. Målet är att klarlägga verksamheten och de ekonomiska verksamhetsbetingelserna i små och medelstora företag. Barometern hösten 2016 grundar sig på svaren från över 6 000 SMF-företag.Ytterligare information:affärsområdesdirektör Katja Keitaanniemi, tfn 029 460 2888informatör Jonna Myllykangas, tfn 029 460 2740

Pressmeddelanden
11.08.2016
Finnverakoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2016

Finnveras mandat ökade betydligt - resultatet blev en lindrig förlustUnder rapportperioden höjdes de maximala beloppen av Finnveras exportkrediter och -borgen genom lagändringar. Den branta ökningen i fartygsfinansiering på senare år samt ökningen i antalet exportprojekt inom datakommunikation och skogsindustri var de största orsakerna bakom behovet av att höja beloppen. Till följd av förluster och förlustreserveringar inom exportgarantiverksamheten redovisar koncernen en förlust på 7 miljoner för det första halvåret. Kumulativt sett är Finnveras exportgaranti emellertid självbärande trots det negativa resultatet.Behovet av kapitalanskaffning ökade i takt med den stärkta efterfrågan på exportfinansieringstjänster. Masskuldebrevslånet på en miljon euro med fast ränta, som Finnvera emitterade i april, var bolagets första tioåriga masskuldebrevslån i euro.I april startade Finnvera i samarbete med företagarorganisationerna en kampanj för att sätta fart på ägarbyten i SMF-företag. Genom olika slags aktiveringsåtgärder strävar man efter att öka företagens medvetenhet i frågor om bl.a. värdebestämning och beskattning. Mätt i euro ökade ägarbyten som finansierades av Finnvera med 17 procent under det första halvåret.Med stöd av regeringsprogrammet introducerade Finnvera det nya tillväxtlånet, som är en mellanfinansieringsprodukt i form av främmande kapital. Tillväxtlånet är avsett för finansiering av betydande tillväxt- och internationaliseringsprojekt i SMF- och midcap-företag.Affärsverksamhet och resultatutvecklingUnder översiktperioden var efterfrågan på Finnveras exportgarantier och specialborgen ca 50 procent och efterfrågan på finansiering av exportkrediter närmare 90 högre än föregående år. Däremot minskade efterfrågan på SMF- och midcap-finansiering med 17 procent.Även om efterfrågan på exportgarantier och specialborgen ökade, gav Finnvera under rapportperioden 76 procent mindre offerter på exportgarantier och specialborgen och 87 procent mindre exportkreditofferter jämfört med föregående år. Beloppet av lån och borgen till SMF- och midcap-företag sjönk med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Finnverakoncernen 1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015 Förändring % Finansieringsbeslut, mn euro           Lån och borgen 483 541 -11 %     Exportgarantier och specialborgen 1 226 5 124 -76 %     Exportkrediter 477 3 601 -87 %           30.6.2016 31.12.2015 Förändring % Ansvarsstock, mn euro           Lån och borgen 2 322 2 285 2 %     Exportgarantier och specialborgen 16 896 17 436 -3 %     Exportkrediter 4 718 4 240 11 %           1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015 Förändring % Räntenetto samt provisionsintäkter och -kostnader, mn euro 93 102 -8 % Rörelsevinst, mn euro -7 56 -113 % Resultat, mn euro -7 55 -113 %           30.6.2016 31.12.2015 Förändring % Balansomslutning, mn euro 9 166 8 418 9 % Eget kapital, mn euro 1 116 1 121 0 %   - varav fria fonder, mn euro 865 871 -1 %           30.6.2016 31.12.2015 Förändring %-enh. Soliditet, % 12,2 % 13,3 % -1,1 % Kapitaltäckning, Tier 2, % 18,9 % 19,6 % -0,7 % Förhållandet kostnader-intäkter, % 30,6 % 28,3 % 2,3 % För januari–juni redovisar Finnverakoncernen en förlust på 7 miljoner euro, när resultatet ett år tidigare var en vinst på 55 miljoner euro. Resultatet var 62 miljoner sämre än resultatet för motsvarande period föregående år.Att förlusterna och förlustreserveringarna inom moderbolaget Finnveras exportgarantiverksamhet var större än under jämförelseperioden var den största orsaken till det första halvårets negativa resultat. Förlusterna och förlustreserveringarna uppgick till 66 miljoner euro (2) under rapportperioden. Under rapportperioden framgick det att en risk i anslutning till den brasilianska koncernen Oi S.A. kan komma att realiseras. Enligt den uppskattning som råder för närvarande kan risken medföra en förlust på ca 55 miljoner euro. Med utgångspunkt i detta ökades beloppet av garantiförlustreserveringar under rapportperioden. Förlustreserveringarna är uppskattningar i det här skedet. Beloppen av reserveringarna kan förändras avsevärt allteftersom informationen ökar och preciseras.Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat var -7 miljoner euro (56) och fördelades på affärsverksamheterna enligt följande: storföretag -17 miljoner euro (48) och SMF-företag 10 miljoner euro (8).Under bolagets 17 verksamhetsår har koncernen för varje räkenskapsperiod och sedan första hälften av 2009 även för varje halvårsperiod redovisat ett positiv resultat fram till rapportperioden januari–juni som nu har gått ut. Även moderbolaget Finnveras exportgarantiverksamhet har så länge bolaget haft verksamhet varit självbärande kumulativt sett, även om man beaktar det negativa resultatet för januari–juni. Finnverakoncernen H1/2016 H1/2015 Förändring Förändring *2015   Mn Mn Mn % Mn Räntenetto 27 28 -2 -6 56 Provisionsintäkter och -kostnader (netto) 67 73 -7 -9 141 Vinster/förluster från poster som värderats till verkligt värde -10 -6 4 63 -21 Administrationskostnader -22 -22 0 1 -44 Övriga rörelsekostnader -3 -3 0 -5 -6 Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster -65 -14 51 352 -15 Från krediter och borgen -15 -72 -57 -79 -87 Kreditförlustersättning från staten 15 60 -45 -74 83 Från exportgaranti- och specialborgensverksamheten -66 -2 64 - -10 Rörelseresultat -7 56 -63 -113 114 Räkenskapsperiodens resultat -7 55 -62 -113 111 Utsikter för finansieringenEfterfrågan på Finnveras exportgarantier och finansiering väntas öka även framöver. Uttryckt i euro torde tonvikten i efterfrågan alltjämt ligga på kryssningsfartyg, telekommunikation och skogssektorn. I dessa branscher har ett internationellt konkurrenskraftigt system för exportfinansiering på grund av dimensionsklassen en betydande roll för enskilda investeringar.Nya exportmarknader har öppnat sig bland annat i Iran och Argentina. Att marknader öppnas med offentlig finansiering, som t.ex. genom Finnveras exportgarantier, är av stor vikt för exportaffärerna. När det gäller ansvarsländerna väntas det osäkra läget i Brasilien, Turkiet och Ryssland fortsätta, vilket medför utmaningar för de företag som driver verksamhet i länderna. Å andra sidan ger den försvagade lokala valutan t.ex. i Brasilien och Ryssland stöd åt exportföretagens verksamhetsbetingelser, vilket kan öka intresset för investeringar och ge finländska företag exportmöjligheter. Resultatet av folkomröstningen i Storbritannien om att lämna EU torde skapa osäkerhet i Europa i flera år framåt.Under årets första hälft var efterfrågan på Finnveras SMF-finansiering mindre jämfört med läget ett år tidigare. Även den beviljade finansieringen var lägre än i fjol. Under årets första hälft gjorde Finnvera förberedelser för ibruktagandet av den nya mellanfinansieringsprodukten – tillväxtlån – och för rollen som förmedlarorganisation i Europeiska fonden för strategiska investeringar. Dessa i kombination med ägarbytesprogrammet väntas öka efterfrågan på och beviljandet av finansiering under årets andra hälft.Enligt en prognos som baserar sig på årets början torde resultatet för år 2016 bli svarare än för år 2015. Kumulativt sett är Finnveras exportgarantiverksamhet självbärande oberoende av det negativa resultatet för det första halvåret.Verkställande direktör Pauli Heikkilä:”Siffrorna för Finnveras ansvarsåtaganden har stigit till rekordnivå och efterfrågan på Finnveras exportgarantier och finansiering väntas öka även i fortsättningen. Ett fungerande exportfinansieringssystem är viktigt för att finländska företag ska kunna konkurrera om exportaffärer på lika goda finansieringsvillkor som sina konkurrenter.När det gäller finansieringen till SMF-företag har ökningen i antalet företagsförvärv varit positiv. Vi fortsätter att främja och stödja ägarbyten; ju fler företag som fortsätter verksamheten, desto bättre går det för ekonomin i Finland. Nya ägare brukar också ha nya idéer och stark tillväxtvilja.Arbetet med att utveckla nätverket Team Finland pågår aktivt. Förbättringar i den gemensamma servicemodellen som tillämpas i Finland kommer att genomföras under återstoden av 2016. Den respons som hittills inkommit från kunderna har varit positiv. Team Finland-samarbetet tar ytterligare fart när Finnvera, Finpro och Tekes samt Finlands Industriinvestering inom kort flyttar till gemensamma lokaler i Team Finland-huset i Gräsviken, Helsingfors.Finnveras lagstadgade uppgift är att bära en del av de kreditrisker som oundvikligen förknippas med exportaffärer. Sådana risker blev verklighet under det gångna halvåret.”Halfårsrapport 1.1.-30.6.2016 (PDF)Ytterligare information:Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Nyheter
31.05.2016
Den nya finansieringsmodellen blev genast populär

Finnveras begynnelseborgen har sökts för 1 600 finansieringsprojekt under det första året. Enligt en företagare är borgen praktisk för nystartade företag.Bankerna och företagarna har hittat Finnveras begynnelseborgen som varit tillgänglig i något över ett år.Teamchef Leena Waarna berättar att bankerna har skickat Finnvera ansökningar om begynnelseborgen för 1 600 finansieringsprojekt.Banken ansöker om begynnelseborgen för företagarens räkning, vilket betyder att företagaren sköter sina ärenden endast med den egna banken. Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro.– Begynnelseborgen lämpar sig också väl för mindre projekt på till exempel 30 000–50 000 euro. Det finns alltså ingen anledning för företagarna att bli förlamade även om de inte har de säkerheter som banken kräver, säger Waarna.Hon uppmanar nya företagare att först kontakta de lokala rådgivningstjänsterna. Där får de information till exempel om konkurrenssituationen i området och branschen.Företagens startkostnader och finansieringsbehov varierar kraftigt.I servicebranschen räcker till exempel några tio tusen euro som driftskapital i startskedet, medan det behövs betydligt mer pengar för investeringsbehoven i produktionsprojekt.– Företagarna kan beräkna sina kostnader ganska bra på förhand. Omsättningsprognoserna blir däremot lätt alltför optimistiska. Man föreställer sig att omsättningen börjar inflyta snabbt och betalningsplanerna görs upp enligt denna föreställning, säger Waarna.– Tack vare realistiska totalkalkyler och rätt dimensionerad kredit jämte amorteringstider kan en ny företagare undvika de värsta fallgroparna, fortsätter Waarna.En snabbare startHelsingforsföretagaren Tuure Parkkinen lovordar begynnelseborgen.– Begynnelseborgen var sällsynt praktisk då banken ansökte om den för vår räkning. Företagaren slapp nästan allt papperskrig. Vi beslutade till sist att lyfta 25 000 euro, minns Parkkinen.Tillsammans med sina partners grundade han i slutet av november i fjol företaget ResQ Club. Med hjälp av den digitala tjänsten som företaget utvecklat får konsumenterna information om mat som eventuellt kommer att gå till spillo i restauranger, bagerier, kaféer och hotell.Viai tjänsten får konsumenterna chansen att köpa mat som är till och med mer än 50 procent billigare. Samtidigt minskar restaurangernas spill.Parkkinen berättar att de inte hade mycket egna besparingar när de grundade företaget.– Även om man själv skulle utföra arbetet utan lön uppstår det ofrånkomligen kostnader i början. Nu fick vi igång allt snabbare.Tjänsten som ResQ Club tillhandahåller har från första början väckt intresse såväl hos investerare som konsumenter.Bolaget offentliggjorde en finansieringsrunda på över 300 000 euro när privatpersoner och kapitalinvesterare kom med som nya investerare. Samtidigt meddelande ResQ Club att tjänsten blir tillgänglig även i Sverige.Tjänsten har cirka 20 000 registrerade användare och 150 samarbetspartner.FAKTA: Vad är begynnelseborgen? Begynnelseborgen är avsedd för nya företag och företag som varit verksamma högst tre år. Företaget ska vara personägt. Begynnelseborgen lämpar sig särskilt för små finansieringar. I synnerhet om företagaren inte har säkerheter som uppfyller bankens krav. Finnveras borgensandel är högst 80 procent. Begynnelseborgen som beviljats ett företag kan uppgå till högst 80 000 euro. Då är det största lånebeloppet som söks hos banken 100 000 euro. Huvuddelägarnas proprieborgen som specialborgen, som utgör säkerheten, ska täcka minst en fjärdedel av borgensbeloppet. Företaget framlägger finansieringsansökan för sin egen bank. Därefter bedömer banken om affärsverksamheten är trovärdig samt går i genom kalkylerna och sökandenas kreditvärdighet innan finansiering beviljas. Banken ansöker om begynnelseborgen hos Finnvera för företagets räkning. Begynnelseborgen är avsedd särskilt för ett nystartat företags driftskapital- och investeringsbehov. Den kan inte användas för företagsförvärv eller finansiering av lokalanskaffningar. Begynnelseborgen kan också vara en del av företagets lånehelhet. Den längsta amorteringstiden för begynnelseborgen är tio år. Mer information om begynnelseborgen hittar du här.Fler finansieringsalternativ hittar du här.Text: Kimmo Koivikko

Pressmeddelanden
20.05.2016
Finnvera börjar sätta fart på finansieringen av små exportaffärer

Finnvera vill  göra det lättare för företag att få finansiering för mindre exportaffärer. Det första steget är den nya växelgarantin som lämpar sig bäst för affärer under två miljoner euro.Finlands export är koncentrerad på några få branscher och utövas för det mesta av stora företag. SMF-företagens andel av hela exportens värde är endast cirka 15 procent.– Finland behöver utan vidare fler SMF-exportörer och små exportaffärer behöver överlag enklare finansieringsmöjligheter än hittills. Komplicerade kredithandlingar och höga kostnader för dessa utgör ofta hinder för finansiering av de minsta affärerna. Som första åtgärd tar vi i bruk växelgarantin. Vi har avsevärt förenklat kraven som ställs på exportören och banken. Vi fortsätter att göra våra tjänster ännu smidigare för att stöda finländska exportörers exportsatsningar, konstaterar affärsområdesdirektör Jussi Haarasilta.Växeln är ett traditionellt betalningsmedelAnvändningen av växlar i utrikeshandel har småningom ökat under de senaste åren. Växeln är till nytta för både exportören och köparen eftersom exportören får kontant betalning och köparen får betalningstid. Finnveras växelgaranti skyddar banken mot eventuella kreditförluster.  Växeln ett snabbt och billigt betalningsmedel jämfört med till exempel ett låneavtal.– Vår nya växelgaranti kräver ingen säkerhet vid små affärer under två miljoner euro. Vi gjorde innehållet i garantiavtalet lättare, förenklade prissättningen och täcker även riskerna som hänför sig till tillämpningen av växellagstiftningen i olika länder. Vi vill sätta fart på affärer av denna storlek genom att göra våra garantivillkor som gäller exportväxlar smidigare, säger teamchef Eeva-Maija Pietikäinen.Exportören ansöker om garantin hos Finnvera och ger kredituppgifter om både köparen och eventuell borgensman samt bokslutsuppgifterna för de senaste 2–3 åren. Ytterligare information kan begäras vid behov. Finnveras garantibeslut är alltid projektspecifika.För att hitta det rätta betalningssättet krävs samarbete med exportören, exportörens bank och Finnvera. Det viktiga är att finansieringen planeras i god tid på förhand innan exportaffären görs. På detta sätt kan det lämpligaste betalningssättet för exportaffären väljas. Detta är särskilt viktigt beträffande växlar, eftersom växlar inte används som betalningsmedel i alla länder.Ytterligare information:Jussi Haarasilta, affärsområdesdirektör, tfn 029 460 2601Eeva-Maija Pietikäinen, teamchef, tfn 029 460 2674Produkter > Exportgarantier > VäxelgarantiExport > Finansiering för köparen

Artiklar
20.05.2016
Tillväxtföretagarens råd om ett bra team: Anställ inte din kurskamrat

Ändamålsenliga rekryteringar och ägarnas risktagningsförmåga är avgörande för att företaget ska växa.Alla gör misstag, men man måste lära sig av sina misstag, säger tillväxtföretagaren Lennu Keinänen.Keinänen berättar att han själv gått på alla möjliga minor allt från marknadsanalyser till finansiering. Trots detta har han varit med och grundat nio företag. Det mest kända är Paytrail, en betaltjänstleverantör för e-handel. För två år sedan köpte danska Nets 80 procent av företaget.Den största minan är enligt Keinänen ändå teamet och dess betydelse.- Teamet måste bestå av personer med en tillräckligt mångsidig bakgrund. Det är inte nödvändigtvis klokt att anställa en kurskamrat, säger Keinänen.Enligt honom kan det rätta teamet byggas först när företagaren förstår vad han eller hon håller på med.- Företagskulturen måste skapas först. Kulturen formas slutligen endast via människorna, men de strategiska målen måste vara kända för att rätt rekryteringsval ska kunna göras.Trots sin unga ålder har Keinänen redan varit företagare i 20 år. Sitt första företag grundade han som 15-åring i Kuopio. Tillväxt, internationalisering och finansiering hör alla samman. Även Keinänens företag har alltid fokuserat på tillväxt.- Tillväxt kräver större tankebanor, dvs. att man lämnar den egna sandlådan. En av de värsta situationerna är otillräcklig finansiering. Tillväxten är alltid dyrare än vad man i början föreställer sig, säger Keinänen.Han skriver under succéföretagaren Kim Väisänens teori att det finns bara en kris i ett företag och det är en kassakris.Tillväxt med bikiniEnligt undersökningar är det nu populärt bland unga att bli företagare. Unga företagare är nu också annars på tapeten, då Årets unga företagare valdes på fredagen i Jyväskylä.I fjol gick priset till Varustelakka som eftersträvat tillväxt även utanför Finlands gränser.En av årets finalister var Tammerforsföretaget Biancaneve som tillverkar unika idrottskläder. Biancaneve blev trea i den riksomfattande tävlingen. Företagaren Elina Loueranta medger att hon också gått på olika minor.- Min dröm var att bara tillverka kläder. I början räknade jag inte ens bidrag, säger Loueranta.Uppvaknandet skedde på ett tillväxtläger för tre år sedan där andra företag planerade sin internationalisering.- Vi var ett så litet företag jämfört med andra. Någon sålde miljontals skruvar till Ryssland och vi talade om bikini. Vi började fråga oss hur det kan vara möjligt för oss att växa och internationaliseras. Jag fattade inte att berätta att våra bikini kostar 600 euro styck, minns Loueranta.Inte ens alla i det egna teamet trodde på tillväxt. Företagaren berättar att en person i teamet fick även de andra att tvivla.Det krävdes ett hårt beslut för att åtgärda situationen, men det var ofrånkomligt.- Jag lämnade symaskinen och började titta på helheten, berättar Loueranta.Biancaneve befinner sig i ett kraftigt tillväxtskede med en omsättning på ungefär en halv miljon euro. På sommaren lanserar bolaget en webbkameratjänst. Med hjälp av den kan kunderna beställa Biancaneves måttbeställda bikini från vilket hörn av världen som helst.Kollektionen med lyxiga idrottskläder för damer ger nu tillväxt och för att marknadsföra produkterna blir det också resor utomlands för företagaren.- Vi ville utomlands och blev tillfrågade om vi är beredda att resa. Nu har detta blivit verklighet. Kontakter kan endast skapas på ort och ställe, säger Loueranta.FAKTA: Sätt att krossa glastaket för tillväxtEnligt undersökningar har vart femte företag mött ett glastak i tillväxten.De största orsakerna till detta glastak är bristen på försäljnings- och marknadsföringskompetens, tillgången till kompetent personal och till finansiering samt ägarnas risktagningsförmåga.Enligt tillväxtföretagarna kan glastaket krossas om ledningen eller ägarna har en tillräcklig risktagningsförmåga. Det är det viktigaste enskilda sättet. Andra viktiga metoder är produkt- och tjänsteinnovationer, försäljnings- och marknadsföringskompetens, tillgången till en kunnig personal och kundefterfrågan.Genom att skaffa tillräcklig finansiering kan glastaket också spräckas.Informationen grundar sig på Kauppalehtis enkät till tillväxtföretag. Enkäten skickades till 715 företagare. 92 av dem besvarade enkäten.För behov av driftskapital och ny affärsverksamhet utomlands finns det flera olika finansieringslösningar.Text: Kimmo Koivikko

Telefonväxel

029 460 11 (På vardagar 8.00-16.15 )

Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (På vardagar 9.00–16.15 )

Övriga ärenden

029 460 2790 (På vardagar 9.00–16.15 )

Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors

Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

All kontakt information